Zaterdag 7 mei is de Veluwe Kr...

Op zaterdag 7 mei organiseren wij de Veluwe Krachttour voor de racefiets waarbij u kunt kiezen uit d...

Meer info >>

Zaterdag 9 april aanwezig bij ...

  ...

Meer info >>

26 maart Startritten bij de Ve...

...

Meer info >>

archief

Buienradar

Huishoudelijk reglement de Veluwe Renners

 

  1. Artikel 1. Lidmaatschap.
  2. a.     Lid worden

Het lidmaatschap kan op ieder moment van het jaar ingaan en loopt van 1 januari t/m 31 december. Vanaf september geldt een gereduceerd tarief van de jaarcontributie. Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur per e-mail bij secretaris@veluwerenners.nl .

Het bestuur zorgt dat leden automatisch worden aangemeld bij de NTFU, tenzij zij aangeven anders te willen.

 

  1. b.    Beëindiging

Een lid kan het lidmaatschap beëindigen per kalenderjaar. De opzegging moet schriftelijk (e-mail) gebeuren bij het secretariaat, uiterlijk voor 31 december van het lopende jaar. Als het lidmaatschap wordt opgezegd tussen 1 en 15 januari kan de opzegging direct ingaan, omdat het tijdig bij de NTFU kan worden beëindigd.  

Een lid waarvan het lidmaatschap door de vereniging is beëindigd wegens betalingsachterstand, kan opnieuw lid worden wanneer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. 

 

  1. c.     Betaling  

De contributie dient jaarlijks na ontvangen van de factuur, bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Ereleden betalen geen contributie. Donateurs betalen een minimum bedrag per jaar,

De hoogte van de contributie en de minimum bijdrage voor donateurs worden jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.

 

Artikel 2. BESTUUR

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, Het bestuur bepaalt zijn eigen werkwijze.

 

  1. a.     Commissies

Het bestuur benoemt – waar het dit nodig oordeelt – commissies en alle commissieleden.

Het bestuur maakt de opdracht en het aantal benodigde personen per commissie bekend aan de leden, die zich kunnen opgeven of die door het bestuur gevraagd worden.

Leden van de commissies worden benoemd uit de leden van de vereniging.

Aan iedere commissie neemt tenminste een bestuurslid deel.

De commissie heeft een adviserende rol naar het bestuur.

Met commissie wordt niet bedoeld: kascommissie.

 

Artikel 3. LEDENVERGADERINGEN

Er zijn jaarlijks twee ledenvergaderingen: een in het voorjaar en een in het najaar. Alle leden en donateurs worden hiervoor uitgenodigd.

In de voorjaarsvergadering komt in ieder geval aan de orde:

vaststellen jaarverslag (financieel en secretarieel) van het voorgaande jaar; kiezen leden kascommissie; terugblik op / bijstellen van de meerjarenplannen.

In de najaarsvergadering komt in ieder geval aan de orde:

Begroting, vaststellen contributie en minimum bijdrage donateur voor het volgende jaar; globaal activiteitenplan.

 

Minimaal eenmaal per vijf jaar wordt er een ledenraadpleging gehouden waarin naar de mening van de leden gevraagd wordt over activiteiten en sfeer binnen de vereniging. De uitslag wordt tijdens een ledenvergadering bekend gemaakt.

 

Artikel 4. FINANCIEN

Het bestuur brengt ieder jaar verslag uit van het geldelijk beheer van de vereniging.

Door de kascommissie is dit financieel verslag nagezien; de ledenvergadering zal het verslag op advies van de kascommissie al dan niet goedkeuren.

 

De kascommissie bestaat uit 2 leden en een reservelid. De ledenvergadering kiest ieder jaar de leden van de kascommissie (die geen bestuursleden zijn) voor de duur van twee jaar. Zij zijn aansluitend eenmaal herkiesbaar; de verkiezing is zodanig van opzet dat er minimaal één lid voor het volgende jaar aanblijft.

 

Bij de hoogte van de contributie wordt verschil gemaakt in Leden (lidmaatschap inclusief lidmaatschap NTFU), Gezinsleden (deeluitmakend van het gezin van het Lid), Mleden (lidmaatschap exclusief lidmaatschap NTFU); Jeugdleden (leden jonger dan 18 jaar).

 

Artikel 5. SLOTBEPALINGEN

  1. a.     Kleding, veiligheid en gedragscode

Het dragen van clubkleding en het dragen van een valhelm tijdens de activiteiten van de vereniging is verplicht.

Bij alle activiteiten staat de veiligheid van leden en deelnemers voorop conform NTFU Handboek Veiligheid.

De leden gedragen zich conform de gedragscode van de NTFU. 

 

  1. b.    Aansprakelijkheid  

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan fietsen tijdens vervoer van en naar toertochten of anders.

Beschadiging van eigendommen van de vereniging en aan de door haar gehuurde goederen of zaken, komen voor rekening van de veroorzaker(s).

 

  1. c.     Communicatie  

Communicatie met de leden geschiedt:

Digitaal via mail en website; binnen het ledenforum; op verzoek op papier; in de ledenvergaderingen.

 

Ieder lid kan de Statuten en Huishoudelijk Reglement opvragen bij het secretariaat, bovendien kan het worden ingezien op de website van de vereniging.

 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door de ledenvergadering, mits het voorstel hiertoe op de agenda staat en het door de meerderheid van het aantal op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden wordt aangenomen.

 

Aldus vastgesteld op de ledenvergadering gehouden op 9 oktober 2013.

Op deze datum wordt dit Huishoudelijk Reglement geacht in werking te zijn getreden.